Larnaca
  24628290, 24658798
24658466
  Nicosia
  22755660, 22755661
22751753
  Limassol
  25393741
25710597
  Nicosia
  22494942
22420909
  Nicosia
  22314663, 22871740
22313974
  Larnaca
  77772728, 24664678
24664384
  Limassol
  25635222
25635333
  Larnaca
  24651565
 
  Nicosia
  22429261, 22429262
22429390
  Paphos
  26936068
26936072
  Paphos
  26934724, 26943311
26938180
  Nicosia
  22533030
 
  Limassol
  25221058
25221739
  Larnaca
  24659659
24659660
  Limassol
  25431100
25431200
  Limassol
  25378504, 25871552
25871553
  Nicosia
  22424853, 22477600
22428681
  Paphos
  26945612
26945571
  Nicosia
  22442249
 
  Limassol
  25365235
 
  Limassol
  25828866
25828868
  Nicosia
  22317888
 
  Paphos
  26952921
26952918
  Paphos
  26912100, 26818393
26912101
  Limassol
  25812364, 80002122
25325397
  Limassol
  25812364
25325397
  Larnaca
  24821410
24634978
  Nicosia
  22311139
22455508
  Limassol
  25335048
25336034
  Larnaca
  24531071
24531009
  Limassol
  25879622
25879623
  Limassol
  25348400
25359458
  Larnaca
  80006611
24534505
  Limassol
  25359935, 25367467
25365188
  Nicosia
  22344842
22347288
  Nicosia
  22485233, 22484645
22486841
  Nicosia
  22751757
22754647
  Limassol
  99492983
 
  Nicosia
  22750155
22375426
  Famagusta
  23744131, 77772027
23834131
  Nicosia
  22875295
22875294
  Nicosia
  22670544
22676121
  Paphos
  26933979
26934875
  Nicosia
  22757045
22753795
  Nicosia
  22454745
22454722
  Larnaca
  24647788
 
  Paphos
  26102242
26102242
  Limassol
  25343934
25343933
  Limassol
  25733059
 
  Famagusta
  24811340
24811341
  Limassol
  25335644
 
  Nicosia
  22483579
22486059
  Limassol
  70007704
25731742